Σχιστόλιθοι Γενικές Πληροφορίες

Share to

Σχιστόλιθοι – Γενικές Πληροφορίες

Στην αγορά, ως σχιστόλιθοι χαρακτηρίζονται πολλά πετρώματα που έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό το ότι σχίζονται σχετικά εύκολα σε πλάκες (σχιστόπλακες).

Έτσι ως σχιστόλιθοι, με την εμπορική έννοια του όρου, χαρακτηρίζονται πετρώματα με καλή σχιστότητα, όπως οι σχίστες (slates), ορισμένοι γνεύσιοι και φυλλίτες, ορισμένοι ασβεστόλιθοι και ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι (calk – schists), χαλαζίτες, καθώς και λεπτόκκοκα πυροκλαστικά πετρώματα.

Στη γεωλογική ορολογία, ως σχιστόλιθος (schist) χαρακτηρίζεται κάθε σχιστοφυές ισχυρά μεταμορφωμένο πέτρωμα που συνίσταται από τα ορυκτά μοσχοβίτη, χλωρίτη, χαλαζία και άλλα τυπικά ορυκτά που είναι διατεταγμένα σε σχεδόν παράλληλη διάταξη λόγω της ισχυρής μεταμόρφωσης.

Τοποθέτηση πλακών

Οι σχιστόπλακες μπορούν να τοποθετηθούν με δύο κυρίως τρόπους ανάλογα με την καταπόνηση που θα δεχτούν στον συγκεκριμένο χώρο.
Σε κάθε περίπτωση αποφασιστική σημασία έχει το υπόστρωμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η τοποθέτηση γίνεται πάνω σε υπόστρωμα σκυροδέματος 3-5 μέχρι 10-20cm (για πεζόδρομους η αυτοκίνηση αντίστοιχα).

Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία μέρα αργότερα με ρευστό χαρμάνι για να κλείσουν το δυνατόν όλα τα κενά που έχουν μείνει από κάτω. Αν μείνουν κενά και εισχωρήσει νερό, σε περίπτωση παγετού οι πλάκες είναι σίγουρο ότι θα “τινάξουν”.

Η “νέα” και “οικολογικότερη” πρόταση για χώρους χωρίς αυτοκίνηση προβλέπει την τοποθέτηση των πλακών πάνω σε στρώση 3-5cm άμμου-ψηφίδας 0-5mm και την αρμολόγηση τους με ψηφίδα 4-6mm.
Η στρώση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε:
• πλαστικό μαύρο φύλλο εδαφοκάλυψης για να εμποδιστεί η ανάπτυξη ζιζανίων
• μια συμπιεσμένη υπό-στρώση 10-15cm με σύντριμμα-κροκάλες 10-20mm.
Και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνονται τόσο οι επιθυμητές αντοχές όσο και μια ικανοποιητική απορροή των όμβριων.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό και την προστασία των πετρωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.